Etusivu

    Ajankohtaista

    Yhdistys
        Johtokunta
        Säännöt
        Historia
        Jäsenyys

    Toiminta
        Hirvenmetsästys
        Pienpetometsästys
        Suurriistan metsästys

    Kuvagalleria

    Kartta

    Linkit

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Puolivälin Riistamiehet ja kotipaikka Liperin kunta.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa maillaan järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. hankkii itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii siitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä.

2. edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista

3. verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa.

4. riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huo-lehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta.

5. harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä metsästystapoja koskevaa neuvonta- ja valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien ym. yleisön sekä nuorison keskuudessa

6. edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta

7. kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

4. Yhdistyksen jäseniksi tai koejäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt jotka:

1. Asuvat Salokylän, Honkavaaran tai Papelonsaaren kylän alueella ja omistavat metsästyskelpoista maata vähintään 10 hehtaaria, josta alasta tekevät metsästysvuokrasopimuksen.

2. Asuvat kohdassa 4.1 mainitulla alueella, mutta eivät omista metsästyskelpoista maata.

3. Yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9.15 kohdassa mainitulla tavalla jäseneksi hyväksytään. Jos näillä ehdoilla valittu jäsen muuttaa pois paikkakunnalta tai muut yllämainitut ehdot eivät enää täyty, jäsenen on erottava yhdistyksestä.

4. Koejäsenyys kestää 3 vuotta. minkä jälkeen yhdistyksen kokous päättää koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai erottamisesta yhdistyksestä.

5. Koejäsenellä on puhe ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

6. Jäsen ja koejäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.

7. Jäsen ja koejäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta saamastaan riistasta ja tekemään niistä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.

5. Jäsenen tai koejäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta on tehtävä ilmoitus piirille. Lisäksi johtokunnalla on oikeus rangaista edellä mainituissa tapauksissa tai muutoin seuranedun vastaisesti toiminutta jäsentä lievissä rikkomuksissa enintään 2 vuoden metsästyskiellolla. Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

6. Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Johtokunnan on jätettävät tilit viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastuslaki 19 §.

7. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen valitsema johtokunta. Vuosikokous valitsee johtokunnan puheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi ja ....... (6) jäsentä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa, jotka ensimmäisellä kerralla määrätään arpomalla. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous sekä kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta Kotiseutu Uutiset nimisessä lehdessä julkaistulla kokousilmoituksella.

9. Vuosikokous pidetään helmi- tai maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2. valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä 2 äänten laskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus

4. luetaan ja hyväksytään kokouksen työjärjestys ja lisätään loppuun jäsenten esittämät keskustelukysymykset

5. esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta

6. esitetään tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto kuluneelta toimintakaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

7. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle sekä muille tilivelvollisille

8. toimitetaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan vaali

9. toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle

10. valitaan tarpeellisten jaosten ja toimikuntien puheenjohtajat sekä jäsenet

11. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä heille kaksi (2) varatoiminnantar-kastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä

12. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten

13. hyväksytään alkaneen toimintavuoden tulo- ja menoarvio

14. määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

15. toimitetaan uusien jäsenten vaali, jolloin vähintään 2/3 läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla

16. valitaan yhdistyksen edustajat sekä heidän varamiehensä riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin sekä määrätään heidän käytettävissä olevat asianomaisen yhdis- tyksen sääntöjen edellyttämät äänimäärät

17. käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

18. päätetään alueen riistanhoitoyhdistykselle ja muille piireille jos yhdistys on jäsenenä, tehtävistä esityksistä

19. käsitellään kokouksen osanottajien keskusteltavaksi esittämät asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.

10. Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä seuraavat asiat:

1. jäsenten ja heidän vieraidensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla edessä olevana metsästyskautena

2. hyväksytään metsästys- ja järjestyssäännöt

3. metsästysalueilla toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistansuojelutoimenpiteistä ja alueen vartioinnista

4. tarkastetaan jäsenmaksuluettelo ja päätetään jäsenmaksunsa laiminlyöneiden erottamisesta yhdistyksestä

5. toimitetaan uusien jäsenten vaali 9.15 kohdan mukaisesti

6. käsitellään muut johtokunnan esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

7. keskustellaan kokouksen osanottajien esittämistä asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

11. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous niin on päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/5 (vo.) jäsenistä sitä johtokunnalta asian ilmoittamalla kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä kohdassa 8. on määrätty.

12. Jäsenten oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulu-mattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä ja päätetään vuo-sittain kesäkokouksessa.

13. Yhdistyksen on pidettävä jäsenluetteloa sekä luetteloa kaadetusta riistasta suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

14. Yhdistys toimii yhteistyössä alueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Yhdistyksen on vuosikokouksen jälkeen 1.3. mennessä lähetettävä riistanhoitoyhdistykselle niiden määräysten ja kaavakkeiden mukaiset tiedot toiminnastaan, ilmoitus johtokunnan ko-koonpanosta, sekä annettava riistanhoitoyhdistykselle niiden pyytämät muut tiedot. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilö- ja jäsenmuutoksista on ilmoitus tehtävä välittömästi.

15. Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen kun johtokunta on asian käsitel-lyt. Kokouskutsussa on mainittava asia ja tullakseen hyväksytyksi on vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä oltava hyväksymisen kannalla.

16. Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätök-sen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkami-sesta on tehtävä ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle, piirille sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

17. Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

18. Näillä sääntömuutoksilla ei heikennetä aiemmin otettujen jäsenten oikeuksia.Pj. Jouni Partanen
Päivänkämmen 13A
83130 SALOKYLÄ
p. 050-454 7310

Sihteeri Vesa Jormanainen
Rummakontie 4a
80400 YLÄMYLLY
p. 0407049536
© Copyright Puolivälin riistamiehet ry